Innovation2560

อบรมหลักสูตร "นักนวัตกรรมรุ่นใหม่" วิทยากร อ.กิตติคุณ นิมิตแสงเทียน ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาพิเศษ ม.ราชภัฏอุบลราชธานี วันเสาร์ที่ 11 มี.ค. 2560

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Motto

ประกันคุณภาพการศึกษา

Copyright 2005-2013 All rights reserved. เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏอุบลราชธานี.