ทำเนียบนักศึกษาได้ทุน

สาขาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มีนโยบายให้ทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

1. เรียนดี
2. มีความประพฤติดี มีระเบียบเรียบร้อย อยู่ในศีลธรรมจรรยา
3. ขาดแคลนทุนทรัพย์
4. มีจิตอาสา ช่วยเหลืองานสังคม ชุมชน

โดยในการจัดการเรียนการสอนที่ผ่านมา มีนักศึกษาได้ทุนการศึกษา ดังนี้  

101832-OME1ST-304-1          101832-OME1ST-304-2          101832-OME1ST-304-3
นางสาวนริสรา สายเบาะ
ประจำปีการศึกษา 1/2559
  นางสาวกิตติยาภรณ์ จันทร์วิจิตร
ประจำปีการศึกษา 2/2559
  นางสาวปัทมาวรรณ บุญเรือง
ประจำปีการศึกษา 3/2559
         
101832-OME1ST-304-4   101832-OME1ST-304-5    
นายประวิทย์ มีวงศ์
ประจำปีการศึกษา 3/2559
  นางสาวจิราพร ปันลา
ประจำปีการศึกษา 3/2559
   
     
patida   prapaipis    
นางสาวพัธริดา พรมทา
ประจำปีการศึกษา 1/2560
  นางสาวประไพพิศ เตียงงา
ประจำปีการศึกษา 1/2560
   

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Quality

Motto

ประกันคุณภาพการศึกษา

Copyright 2005-2013 All rights reserved. เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏอุบลราชธานี.